• تلفن: 09126863580 , 44491770 , 44491771
  • ایمیل: info@abarit.com
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

استخدام

لطفا تمامی موارد را به صورت کامل پر نمایید و سپس بر روی ارسال فرم کلیک نمایید.

اطلاعات شخصی

مجردمتاهل

سوابق تحصیلی و آموزشی

لطفا در هر سطر مدرک، رشته تحصیلی، معدل کل، تاریخ شروع و پایان، نام موسسه آموزشی و شهر تحصیل را وارد و با اینتر جدا نمایید

تجربیات شغلی

لطفا در هر سطر نام سازمان یا شرکت، سمت شما، مدت سابقه، تاریخ شروع و پایان کار شما، آخرین حقوق به تومان و علت ترک کار را وارد و با اینتر جدا نمایید

گواهینامه های فنی حرفه ای یا موسسات آموزشی

لطفا در هر سطر نام دوره، نام موسسه آموزشی، مدت دوره، تاریخ شروع و پایان دوره را وارد و با اینتر جدا نمایید

اطلاعات تکمیلی

آشنایی به زبان انگلیسی

ضعیفمتوسطخوبعالی

نحوه همکاری

تمام وقتپاره وقتدورکاریپروژه ای

آشنایی با

ویندوزورداکسلاینترنتتایپ فارسی